Διαβάστε το 2ο Δελτίο τύπου του έργου PROTECT

Το δεύτερο δελτίο τύπου του έργου PROTECT κυκλοφόρησε και είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά! Μάθετε περισσότερα για το έργο και για τις πρώτες δράσεις των εταίρων.


Η «Κοινή – Διακρατική έκθεση» του έργου PROTECT και ο «Κώδικας δεοντολογίας για τις τοπικές επιχειρήσεις σχετικά με τον εργασιακό εκφοβισμό (mobbing) και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας» δημοσιεύθηκαν!

Η κοινή έκθεση του έργου περιλαμβάνει τα αποτελέσματα πέντε εθνικών εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Κύπρο και συνοψίζουν το περιεχόμενο από τα εξής:

  1. Αποτελέσματα από 4 ομάδες εστίασης (focus groups) με 38 συμμετέχουσες και 13 ατομικές συνεντεύξεις που διεξήχθησαν στις προαναφερθείσες χώρες, με 51 γυναίκες συμμετέχουσες συνολικά (τόσο υπάλληλους/ εργαζόμενες όσο και διευθύντριες /προϊστά- μενες) για τη διερεύνηση των γνώσεων, των εμπειριών και της στάσης τους απέναντι στο mobbing/την παρενόχληση στο χώρο εργασίας,
  2. Βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με το φαινόμενο του mobbing/παρενόχλησης στην εργασία στις χώρες αυτές,
  3. Έρευνα σχετικά με τις στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης και τη συλλογή υποσχόμενων/καλών πρακτικών και εργαλείων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στόχος της εν λόγω έκθεσης ήταν να ενημερώσει και να καθοδηγήσει το σχεδιασμό του κώδικα δεοντολογίας PROTECT, ο οποίος:

  • παρέχει καθοδήγηση στους εργοδότες- τριες/διευθυντές-τριες και τους εργαζο- μένους και τις εργαζόμενες σχετικά με τις ορθές πρακτικές και διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την επίλυση περιστατικών παρενό- χλησης και βίας στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της βίας από τρίτους,
  • υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης σχετικών αρχείων για την πρόληψη και τη λήψη αποφάσεων,
  • προσδιορίζει τους ρόλους και τις ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων μερών και οργανισμών,
  • παρέχει καθοδήγηση για την εφαρμογή μιας πολιτικής κατά του εκφοβισμού και της παρενόχλησης, η οποία θα καθιστά σαφές ότι οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης και βίας στον χώρο εργασίας δεν είναι αποδεκτή και ότι οι καταγγελίες θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας PROTECT είναι ένα ενδεικτικό υπόδειγμα εγγράφου που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο, βασικό εργαλείο για τις τοπικές επιχειρήσεις, εταιρείες και οργανισμούς, είτε πρόκειται για μικρές ή μεσαίες είτε ακόμη και για μεγαλύτερες, που θέλουν να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη της παρενόχλησης στην εργασία και την ανάπτυξη ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Διαβάστε το πλήρες Δελτίο τύπου [ΕΛ].
Το δελτίου τύπου είναι διαθέσιμο και στα Αγγλικά.


Το “PROTECT: PROmoting The prevention and Elimination of workplaCe mobbing and harrasmenT” (Προώθηση της πρόληψης και εξάλειψης του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας), είναι ένα διετές έργο, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε. στο οποίο συμμετέχουν οκτώ εταίροι από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, το Βέλγιο και τη Ρουμανία.n.

PROTECT social media

Protect Facebook page: facebook.com/Protect
Follow Protect Linkedin page: linkedin.com/Protect