PROMA – newsletter #8

Το τελικό συνέδριο του έργου PROMA – Προώθηση της ένταξης των γυναικών Ρομά πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 22 Νοεμβρίου 2022, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Center for Not-for-Profit Law – Ρουμανία, Symplexis – Ελλάδα, Magenta Consultoria – Ισπανία, Roma Resource Center – Βόρεια Μακεδονία και BK Consult – Γερμανία και συγχρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του ήταν να συμβάλει στην ενσωμάτωση και ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά που, λόγω των διατομεακών διακρίσεων, τείνουν να εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και είναι πιο πιθανό να βρεθούν εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή αγοράς εργασίας.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου περιελάμβαναν:

  • την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των γυναικών και κοριτσιών Ρομά, καθώς και των εκπαιδευτών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης που εργάζονται στις κοινότητες των Ρομά,
  • τη δημιουργία μιας καινοτόμου μεθοδολογίας και μιας σειράς εκπαιδευτικών εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών τους,
  • την κατάρτιση περισσότερων από 60 επαγγελματιών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης που εργάζονται σε κοινότητες Ρομά,
  • την κατάρτιση πάνω από 120 γυναικών Ρομά στις τέσσερις χώρες εφαρμογής του έργου.

Κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου, οι εταίροι συζήτησαν για τον τρόπο με τον οποίο εφάρμοσαν τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου στις χώρες τους, τονίζοντας τις κύριες διαφορές και ομοιότητες, τα διδάγματα που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, καθώς και πώς το υλικό και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο μέλλον.

Στο διεθνές αυτό συνέδριο συμμετείχε, επίσης, ο Marian Daragiu, υφυπουργός στο Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας, ο οποίος παρουσίασε τις τελευταίες δράσεις σχετικά με τη στρατηγική για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα παιδιά Ρομά.

Υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου

  • Εθνικές εκθέσεις για την κατάσταση των γυναικών Ρομά
  • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των γυναικών Ρομά και των εκπαιδευτών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Συγκριτική έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στην ένταξη των γυναικών Ρομά σε τοπικό επίπεδο στη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του PROMA για εκπαιδευτές που εργάζονται με γυναίκες Ρομά αποτελείται από 23 μαθήματα και είναι δομημένη σε 4 ενότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ρουμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Μακεδονικά. Περιλαμβάνει θεωρία, πρακτικές πληροφορίες, μικρά βίντεο, εικόνες & διαγράμματα, πρακτικές ασκήσεις και ερωτήσεις για την αυτο-αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Τα διαδικτυακά μαθήματα στοχεύουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών που εργάζονται για την ενδυνάμωση και ενσωμάτωση των γυναικών Ρομά, βελτιώνοντας τις δεξιότητες και γνώσεις τους και συμβάλλοντας στη συνολική κατανόηση των αναγκών αυτής της ομάδας. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικότερα στην ενδυνάμωσή τους, να μειώσουν τις εκπαιδευτικές διαρροές και να αναπτύξουν καλύτερες μαθησιακές εμπειρίες
  • Ενότητα αφιερωμένη στη γλώσσα Ρομά στην πλατφόρμα για τις γυναίκες Ρομά
  • Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης σχετικά με μια ολιστική προσέγγιση στην εργασία με γυναίκες Ρομά

Μετά το τελικό συνέδριο ακολούθησε η τελευταία διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, στο Βουκουρέστι, στις 22 και 23 Νοεμβρίου. Το συμπέρασμα των δύο αυτών ημερών ήταν ότι, ακόμα και αν το έργο έχει ολοκληρωθεί, οι προσπάθειες για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του πρέπει να συνεχιστούν προκειμένου να εκπληρωθεί η αποστολή του, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Το παρόν ενημερωτικό δελτίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου PROMA – Προώθηση της ένταξης των γυναικών Ρομά, που χρηματοδοτείται από το Erasmus+, αριθμός συμφωνίας 2020-1-RO01-KA204-080214. Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων και αποτελεί αποκλειστική τους ευθύνη. Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται ανά τρίμηνο στους οργανισμούς που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων των εταίρων του παρόντος έργου. το παρόν ενημερωτικό δελτίο συντάχθηκε και διανεμήθηκε σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων- Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.