Πολιτική προστασίας παιδιών

Symplexis Child protection policy

Εισαγωγή

Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Σύμπλεξις συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση της ασφάλειας των παιδιών – συγκεκριμένα στο πλαίσιο της προστασίας των παιδιών από κακοποίηση – και της διασφάλισης και διευκόλυνσης των δικαιωμάτων των παιδιών. Το έργο της Σύμπλεξις στηρίζεται  στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC). Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο που στηρίζει τα δικαιώματα των παιδιών για επιβίωση , ανάπτυξη, συμμετοχή και προστασία. Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε το 1989, και έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από 196 χώρες.

Πιστεύουμε ότι η προστασία των παιδιών είναι καίρια για να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά κάτω των 18 ετών έχουν τα δικαιώματα, τις πληροφορίες και τον χώρο στον οποίο μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με άλλα παιδιά και ενήλικες. Τα παιδιά μπορούν να γίνουν φορείς αλλαγής για να βελτιώσουν τη ζωή τους, των γονιών τους και των κοινοτήτων τους μόνο εάν είναι προστατευμένα από την κακοποίηση, τη διάκριση και βλάβη οποιασδήποτε φύσης, είτε σωματικής, σεξουαλικής, ή ψυχολογικής  είτε στην περίπτωση παραμέλησης.


 Ως «παιδί» στο Άρθρο 1 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (CRC), ορίζεται «κάθε ανθρώπινο όν μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία».


Η Πολιτική Προστασίας των Παιδιών της Σύμπλεξις αποτελεί ένα πλαίσιο κανόνων, προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν :

 • Στην αναγνώριση εκ μέρους όλων των εργαζόμενων, ειδικών και συνεργατών-ερευνητών της Σύμπλεξις τη σημασία της ανάληψης δράσης για την προστασία των παιδιών ενάντια στην κακοποίηση.
 • Στην πραγματοποίηση κατάλληλης παρέμβασης στην περίπτωση εικαζόμενης παιδικής κακοποίησης και/ή άμεσης απειλής της υγείας και ζωής τους.
 • Στην ανάπτυξη εντός του οργανισμού, μίας εργασιακής νοοτροπίας που βασίζεται στα δικαιώματα των παιδιών και στη διαρκή ενημέρωση επί του θέματος.

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους εργαζομένους, συμβούλους, εξωτερικούς αναδόχους, ειδικούς και εθελοντές που απασχολούνται ή συνεργάζονται με τον οργανισμό.

Ορισμοί

 1. Ως «παιδί» ορίζεται κάθε άτομο κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (1989).
 2. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η «Παιδική κακοποίηση» ή «κακομεταχείριση» συνιστά «όλες τις μορφές σωματικής ή/και ψυχολογικής κακομεταχείρισης, σεξουαλικής κακοποίησης, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, εμπορικής ή άλλης μορφής εκμετάλλευση, οδηγώντας σε άμεση ή δυνητική βλάβη στην υγεία του παιδιού, στην επιβίωση, στην ανάπτυξη ή αξιοπρέπειά του στο πλαίσιο μιας σχέσης υπευθυνότητας, εμπιστοσύνης ή δύναμης .
 3. Ως «Προστασία του Παιδιού» ορίζεται η εφαρμογή των πολιτικών, προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών για την προστασία των παιδιών από εκούσια και ακούσια βλάβη.
 4. Η «Συμμετοχή του Παιδιού» διαβεβαιώνει ότι τα παιδιά και τα νέα άτομα έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα κι ότι υπάρχει μια υποχρέωση να ακούγονται οι απόψεις των παιδιών και να διευκολύνεται η συμμετοχή τους σε όλα τα ζητήματα που τα επηρεάζουν εντός της οικογένειας, των σχολείων, των τοπικών κοινοτήτων, των δημόσιων υπηρεσιών, των ιδρυμάτων, της κυβερνητικής πολιτικής, και των δικαστικών διαδικασιών. Η οργάνωση «World Vision» θεωρεί την ουσιαστική, ασφαλή, και κατάλληλη συμμετοχή των παιδιών και της νεολαίας βασική στρατηγική προτεραιότητα για την διασφάλιση της διατήρησης της ευημερίας του παιδιού και τη δημιουργία δημοκρατικών κοινωνιών με ενημερωμένους και ενεργούς πολίτες.
 5. Ως «Προσωπικό» ορίζονται αυτοί που απασχολούνται άμεσα από τη Σύμπλεξις, ή οι εθελοντές της, όπως επίσης και το προσωπικό και οι εθελοντές συνεργαζόμενων οργανισμών καθώς συνεργάζονται με παιδιά και νέους ανθρώπους που είναι υπό την αιγίδα ή επίβλεψη της Σύμπλεξις.

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Σύμπλεξις είναι η προστασία και προώθηση, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, των δικαιωμάτων όλων των παιδιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.


Δήλωση Δέσμευσης

 • Η Σύμπλεξις αναγνωρίζει ότι τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα προστασίας από κακοποίηση και εκμετάλλευση.
 • Η Σύμπλεξις δεσμεύεται για την πρόληψη της κακοποίησης και για την ευημερία των μελών, παιδιών, νέων ατόμων, ευάλωτων ενηλίκων και των οικογενειών τους.
 • Η Σύμπλεξις δεσμεύεται να ενεργεί πάντα βάσει του μείζονος συμφέροντος των παιδιών, νέων ατόμων και ευάλωτων ενηλίκων στους οποίους παρέχει υπηρεσίες.
 • Η Σύμπλεξις δεσμεύεται να χειρίζεται τα ζητήματα της κακοποίησης, της εικαζόμενης κακοποίησης και εχεμύθειας εγκαίρως.
 • Η Σύμπλεξις αναγνωρίζει ότι ο πρωταρχικός ρόλος της οικογενείας που αφορά την φροντίδα και προστασία του παιδιού θα πρέπει να εκτιμάται και να διατηρείται.
 •  Η Σύμπλεξις αναγνωρίζει ότι σε περιπτώσεις που εικάζεται πως λαμβάνει χώρα παιδική κακοποίηση, η στήριξη προς τις οικογένειες είναι σημαντική.
 • Η Σύμπλεξις συμφωνεί ότι η συνεργασία βάσει αυτής της πολιτικής απαιτεί ένα καταρτισμένο προσωπικό που λαμβάνει υποστήριξη.
 • Η Σύμπλεξις δεσμεύεται την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

Διαδικασία Αντιμετώπισης της Παιδικής Κακοποίησης

Οποιοδήποτε ζήτημα εικαζόμενης παιδικής κακοποίησης πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν και να αντιμετωπίζεται με έναν κατάλληλο τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια του παιδιού.

Όλο το προσωπικό θα πρέπει να συζητά κανονικά τις ανησυχίες του με το σχετικό ανώτερο στέλεχός του, είτε με τον/την Διαχειριστή/τρια του Έργου είτε με τον/την Διευθυντή/τρια . Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται σε αυτά τα πρόσωπα θα αντιμετωπίζεται με απόλυτη εχεμύθεια. Οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται με τον/την Διαχειριστή/τρια του Έργου ή τον/την Διευθυντή/τρια θα πρέπει να επικεντρώνονται σε:

 • Αποδείξεις σύμφωνα με τις οποίες το παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο
 • Εντοπισμένους κινδύνους για το παιδί/παιδιά
 • Μέτρα για την προστασία των παιδιών και ελαχιστοποίηση του κινδύνου
 • Δράση/Επόμενα βήματα

Η αναφορά εικαζόμενης ή επιβεβαιωμένης περίπτωσης παιδικής κακοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους, συμβούλους, εξωτερικούς αναδόχους, ειδικούς και εθελοντές που απασχολούνται ή συνεργάζονται με τη Σύμπλεξις. Οι πληροφορίες σχετικά με μια περίπτωση που εικάζεται ότι λαμβάνει χώρα παιδική κακοποίηση πρέπει να είναι ακριβείς, και πάντοτε πρέπει να πραγματοποιείται μια λεπτομερή παρακολούθηση κατά τη χρονική στιγμή της κοινοποίησής τους ή όταν προκύπτει η ανησυχία. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην καταγγελία πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Το όνομα, την ηλικία και την ημερομηνία γέννησης του παιδιού.
 • Αν στην καταγγελία εκφράζονται προσωπικές ανησυχίες ή κάποιου άλλου.
 • Τη φύση της καταγγελίας. Πρέπει να συμπεριλαμβάνει ημερομηνίες, χρονική περίοδο, οποιονδήποτε ειδικό παράγοντα και άλλες σχετικές πληροφορίες.
 • Μια περιγραφή οποιωνδήποτε ορατών μωλώπων ή άλλων τραυματισμών χρησιμοποιώντας το διάγραμμα σώματος για την ένδειξη του σημείου των μωλώπων ή τραυματισμού. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει λεπτομέρειες για οποιαδήποτε έμμεσα σημάδια, όπως αλλαγές στη συμπεριφορά.
 • Λεπτομέρειες των μαρτύρων για κάποιο συμβάν/συμβάντα.

Σε περίπτωση όπου τίθενται υποψίες για άσκηση οποιασδήποτε μορφής εγκληματικής ενέργειας σε ένα πρόγραμμα, οι αντίστοιχες αρμόδιες τοπικές αρχές θα πρέπει να ενημερωθούν αμέσως και να ακολουθηθούν οι συμβουλές τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα περιοριστεί σε όσους χρειάζεται να γνωρίζουν ώστε να είναι σε θέση να προστατέψουν τα παιδιά.

Ρόλος και ευθύνες του προσωπικού

Η Σύμπλεξις διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που συνεργάζεται με παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των εθελοντών, έχουν ελεγχθεί και εξεταστεί καταλλήλως.

Η ικανότητα του προσωπικού να προστατέψει τα παιδιά που είναι υπό την επίβλεψη του είναι καίρια. Όλο το προσωπικό αναμένεται να καταρτιστεί για την προστασία των παιδιών στον κατάλληλο βαθμό βάσει της θέσης του καθενός. Η Σύμπλεξις θα εξασφαλίσει ότι η γνώση που παρέχεται είναι κατάλληλη και εκσυγχρονισμένη. Ως μέρος της εκπαίδευσης για την προστασία του παιδιού, η Σύμπλεξις θα:

 • παρέχει αναλυτικά έγγραφα σχετικά με την Πολιτική Προστασίας του Παιδιού της Σύμπλεξις σε όλο το νέο προσωπικό/εταίρους.
 • ενσωματώσει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας του Παιδιού της εταιρείας στις διαδικασίες ενημέρωσης για το νέο προσωπικό.
 • παρέχει εκπαίδευση προσωπικού για την προστασία του παιδιού για όσα μέλη του προσωπικού έχουν αναλάβει έργα στα οποία θα συνεργαστούν άμεσα με παιδιά.
 • Το Συμβούλιο της Σύμπλεξις έχει υποχρέωση λογοδοσίας για αυτήν την πολιτική και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της. Ο έλεγχος της τήρησης αυτής της πολιτικής πραγματοποιείται μέσω υποχρεωτικού ελέγχου των Προτύπων Εφαρμογής της Πολιτικής Προστασίας του Παιδιού και του Κώδικα Δεοντολογίας της Σύμπλεξις από όλα τα μέρη του οργανισμού.

Αν κάποιο μέλος, εταίρος ή εκπρόσωπος της Σύμπλεξις αντίκειται σε αυτήν την πολιτική, είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου της εργασίας μας, δρώντας εγκληματικά, καταπατώντας τα δικαιώματα των παιδιών, ή αντιβαίνοντας στις αρχές και στα πρότυπα που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο, η Σύμπλεξις θα λάβει άμεσα πειθαρχικά μέτρα και οποιαδήποτε άλλη δράση ενδείκνυται για τις περιστάσεις.

Latest news