Διαβάστε το φυλλάδιο του PADIGE

Το φυλλάδιο του έργο PADIGE κυκλοφόρησε και στα Ελληνικά και περιγράφει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2023.

Το PADIGE στοχεύει στην προώθηση της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στους νέους
καθώς και της ισότητας των φύλων και απαντά στην ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο PADIGE είναι καινοτόμο λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και προωθεί την αλλαγή του τρόπου ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών, μέσω μιας πλατφόρμας συμμετοχικού σχεδιασμού, όπου βασικός του στόχος είναι η συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Διαβάστε το φυλλάδιο.