Διαβάστε το newsletter του έργου RESTORE

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο του έργου RESTORE pRovidE Social paThways fOr Roma pEople με τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης/έρευνας σχετικά με τις ανάγκες των κοινοτήτων των Ρομά όσον αφορά την εκπαίδευση για την ενεργό πολιτειότητα και τη συμμετοχή τους στα κοινά στις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και για τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την εισαγωγή προτύπων που προέρχονται από Ρομά κοινότητες και πολιτιστικές μειονότητες.

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο.
Το newsletter είναι διαθέσιμο και στα Αγγλικά.