IN-Create – Ο ρόλος του πολιτισμού και των τεχνών στην ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα

Ακολουθεί το δελτίο τύπου για την έκθεση σχετικά με “Διερεύνηση του ρόλου του πολιτισμού και των τεχνών στην ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και τις βέλτιστες πρακτικές” στην Ελλάδα στο πλαίσιο του έργου IN-Create: Creating alternative integration paths for Third Country Nationals by cultivating creative expression.

Το έργο In-Create

Σκοπός του έργου In-Create, που υλοποιείται σε έξι χώρες-εταίρους, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι να αντιμετωπίσει τη βασική ανάγκη και πρόκληση της επιτυχούς ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην ΕΕ και να καλλιεργήσει τη δημιουργική έκφραση ως μέσο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσής τους.

Το In-Create θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοποριακών μεθοδολογιών με διάφορους εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης (όπως η εικαστική τέχνη, η λογοτεχνία, το θέατρο, η δημιουργική γραφή, ο κινηματογράφος και η φωτογραφία) και μοντέλα κοινωνικής οικονομίας.

Η έκθεση “Διερεύνηση του ρόλου του πολιτισμού και των τεχνών στην ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και βέλτιστες πρακτικές”

Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου είναι η έκθεση με θέμα “Διερεύνηση του ρόλου του πολιτισμού και των τεχνών στην ενσωμάτωση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και των βέλτιστων πρακτικών“. Ο πολιτισμός και οι τέχνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την καλύτερη κατανόηση του νέου τους περιβάλλοντος και της αλληλεπίδρασής με το δικό τους κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση μιας πιο συνεκτικής και ανοιχτής κοινωνίας.

Οι εταίροι που συμμετείχαν στην εκπόνηση των αποτελεσμάτων αυτών των εκθέσεων διεξήγαγαν δευτερογενή έρευνα στις χώρες τους με στόχο:

  • να εξετάσουν την παρουσία των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στον πολιτισμό και τις τέχνες,
  • να διερευνήσουν το ρόλο του πολιτισμού και των τεχνών στην ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών σε τοπικό/εθνικό/επαρχιακό επίπεδο,
  • να προσδιορίσουν καλές πρακτικές σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των τεχνών για την προώθηση της ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, και
  • να εντοπίσουν ζητήματα και ζητήματα προς βελτίωση.

Κάθε χώρα εταίρος (CZ, GR, ES, BE, TR, UK) συνέταξε μια έκθεση που παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα και συμπεράσματα της έρευνάς τους.

Η ελληνική έκθεση

Η Ελλάδα συνέχισε να αντιμετωπίζει την υψηλή εισροή προσφύγων, παρά το γεγονός ότι έχει θέσει περιορισμούς στην ιθαγένεια, και έχει γίνει προορισμός υποδοχής διεθνών μεταναστών από την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.  Λόγω της αυξημένης μετανάστευσης που οδήγησε στην κρίση ασύλου, η Ελλάδα έδωσε προτεραιότητα στην ένταξη, δημιουργώντας τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης για την ενσωμάτωση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην ελληνική κοινωνία.

Μέσω της Διεύθυνσης έχουν θεσπιστεί διάφορα προγράμματα για τη δημιουργία νομικού καθεστώτος των μεταναστών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην υγεία, την απασχόληση, την εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, τα προγράμματα ένταξης έχουν παρεμποδιστεί από την οικονομική κρίση της Ελλάδας, τις διοικητικές καθυστερήσεις, την απροθυμία των Υπηκόων Τρίτων Χωρών να παραμείνουν στην Ελλάδα, το γλωσσικό εμπόδιο και τις περιορισμένες δεξιότητες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, ο πολιτισμός έχει αναγνωριστεί ως βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η καλλιτεχνική και πολιτιστική έκφραση διευκολύνει την απόκτηση της γλώσσας, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαδικασία ένταξης. Έχει σημειωθεί σημαντική ανάπτυξη του δικτύου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Ορισμένες από τις καλές πρακτικές που έχουν ήδη υιοθετηθεί στην Ελλάδα για την προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού στην ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών περιλαμβάνουν το The Acting Project, το οποίο ανέδειξε τρόπους χρήσης των τεχνών, όπως το θέατρο, για την υποστήριξη των προσφύγων και των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες που εργάζονται με Υπηκόους Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα έχουν επαρκή εκπαίδευση για να χρησιμοποιούν τις τέχνες στην υποστήριξη τους. Οι τέχνες γενικά συμβάλουν στο να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται καλά και παίζουν σημαντικό ρόλο στο να γίνουν όλοι μέρος της κοινότητας. Η πλειονότητα των Υπηκόων Τρίτων Χωρών συμφωνεί ότι οι τέχνες και ο πολιτισμός αποτελούν σημαντικό κομμάτι στη ζωή τους.

Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους Υπηκόων Τρίτων Χωρών και τους επαγγελματίες να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στις κοινότητές τους. Ορισμένες από τις ιδιαίτερα προτιμώμενες τέχνες είναι η ζωγραφική, η μουσική, η φωτογραφία, ο χορός, η μόδα και η συγγραφή.

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των τεχνών και του πολιτισμού στη διαδικασία ένταξης, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα δεξιοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών, που περιορίζει την ικανότητά τους να εντάξουν Υπηκόους Τρίτων Χωρών. Έτσι, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων δικτύωσης των επαγγελματιών, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα τέχνης και πολιτισμού ως βασικό εργαλείο ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

Η Ελλάδα θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πολυλειτουργικό πολιτιστικό κέντρο και καταφύγιο για τους Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Περαιτέρω, θα πρέπει να διοργανώνονται εκδηλώσεις ειδικά για τον πολιτισμό, για τον εορτασμό της πολυμορφίας και να κινητοποιούνται περισσότεροι εθελοντές και επαγγελματίες για την υποστήριξη των τεχνών και του πολιτισμού για την επιτυχή ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

H έκθεση “Διερεύνηση του ρόλου του πολιτισμού και των τεχνών στην ενσωμάτωση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και των βέλτιστων πρακτικών” στην Ελλάδα είναι διαθέσιμη εδώ.

Tο δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά [ΕΛ] & Αγγλικά [ΕΝ].