Διαβάστε το φυλλάδιο του ICT4Elders

ICT4ELDERS-Roundtable-invitation-featured-image

Το ενημερωτικό φυλλάδιο του Ευρωπαϊκού έργου ICT4Elders – Promoting ICT knowledge for the elderly people κυκλοφόρησε και στα Ελληνικά.

Το έργο αποσκοπεί στη γεφύρωση του διαγενεακού ψηφιακού χάσματος μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, τα δύο πέμπτα των ατόμων ηλικίας μεταξύ 65 και 74 ετών δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ηλεκτρονικό υπολογιστή, το έργο επιδιώκει να μετατρέψει τον ταχύτατο ψηφιακό μετασχηματισμό σε ευκαιρία για ανάπτυξη, ενεργό γήρανση και κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων ενηλίκων.

Διαβάστε το φυλλάδιο [ΕΛ].
Το φυλλάδιο κυκλοφορεί και στα Αγγλικά [ΕΝ].


The ICT4Elders – Promoting ICT knowledge for elderly people promotional Leaflet is ready!

The project aims to bridge the digital divide between generations by enhancing the digital skills and competencies of older adults. Taking into consideration that, according to Eurostat, two fifths of people aged between 65 and 74 years old have never used a personal computer, the project seeks to transform the rapid digital transformation into an opportunity for growth, active ageing, and social inclusion of older adults.

Read the leaflet [EN].