Ερωτηματολόγιο για τις τοπικές περιβαλλοντικές προκλήσεις και περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του έργου GEA

Στο πλαίσιο του έργου GEA – Growing into Eco-conscious Adults, η Symplexis διεξάγει μια διαδικτυακή έρευνα με στόχο να εντοπίσει τις μεγαλύτερες ανησυχίες σας σχετικά με τις τοπικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, τις γνώσεις σας και την κατανόηση των τοπικών περιβαλλοντικών δράσεων καθώς και της επιστήμης των πολιτών.

Το τριετές έργο GEA, το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αποσκοπεί στην ενίσχυση του «περιβαλλοντικού αλφαβητισμού» των ενηλίκων, συμβάλλοντας στη λήψη αποφάσεων και στη δυνατότητα προσαρμογής των κοινοτήτων στις κλιματικές αλλαγές, μέσω της ενθάρρυνσης των πολιτών να ακολουθήσουν ένα πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Στόχος αυτής της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τις μεγαλύτερες ανησυχίες σας σχετικά με τις τοπικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, τις γνώσεις σας και την κατανόηση των τοπικών περιβαλλοντικών δράσεων καθώς και της επιστήμης των πολιτών.

GEA questionnaire

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο.


Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και δε διαρκεί πάνω από 5 λεπτά! Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους ερευνητικούς σκοπούς του έργου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για τη σύνταξη μιας έκθεσης που θα σκιαγραφεί τις ανάγκες για εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα της επιστήμης των πολιτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και για τη μετέπειτα δημιουργία του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.