Διαβάστε την έκθεση του Best Friends για τη διαγενεακή μάθηση

H έρευνα για τη διαγενεακή μάθηση και την κοινωνική ένταξη των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας ολοκληρώθηκε! Η παρούσα Ευρωπαϊκή έκθεση BEST FRIENDS αναλύει τις υπάρχουσες μεθόδους και τις τρέχουσες ανάγκες των εργαζομένων στην κοινωνική φροντίδα, των κοινωνικών λειτουργών, των ηλικιωμένων και των εκπαιδευτικών.

Παρέχει μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της φροντίδας των ηλικιωμένων και της κοινωνικής τους ένταξης στην κοινότητα, αναφέρεται σε καλές πρακτικές και επισημαίνει τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τις ανάγκες κατάρτισης των εργαζομένων στην κοινωνική φροντίδα και των εκπαιδευτικών που εργάζοναι με ηλικιωμένους. Κάθε εταίρος διεξήγε δύο διαφορετικές ομάδες εστίασης με εργαζόμενους σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας με ηλικιωμένους 65+, καθώς και αυτοβιογραφικές συνεντεύξεις σε ηλικιωμένους 65+ προκειμένου να προσδιορίσει τις ανάγκες τους.

Διαβάστε την [EL].


The BEST FRIENDS European Report On Intergenerational Learning and Social Inclusion of Elderly People analyses the existing methods and the current needs of social care workers, social workers, elderly people and secondarily educators.

It gives an overview of the current state of art of the care situation of elderly people, especially about their social inclusion status in the community, good practices, pedagogical approaches, and of the training needs of social care workers and educators in terms of competences needed to use it in their work with elderly people. Additionally to the desk research, each partner conducts two different focus groups with social and care workers and with elderly people 65+, and autobiographical interviews to elderly people 65+ in order to identify their needs.

Read it [EN].


Best friends website & social media