Συμμετοχή σε έρευνα για τις ανάγκες των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας στο πλαίσιο του έργου BASE

Η Symplexis συμμετέχει στην κοινοπραξία του έργου baSE – Blueprint for Social Economy and Proximity Skills & Advanced Trainings Schemes Adaptable to diverse Social Economy Ecosystem in Europe, στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 25 εταίροι από 10 ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πλαίσιο του έργου επιδιώκουμε να προσδιορίσουμε τις ανάγκες των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας αναφορικά με δεξιότητες και κατάρτιση, ώστε ανταποκριθούν στις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης, της ψηφιοποίησης και της συμπερίληψης.

Μετά από μια αρχική φάση έρευνας, εντοπίσαμε μια σειρά από ανάγκες σε δεξιότητες, τεχνογνωσία και διαπροσωπικές ικανότητες που συχνά υπάρχουν στις οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας.

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας, προκειμένου να επαληθεύσουμε τα αρχικά μας αποτελέσματα και να προσδιορίσουμε τις προτεραιότητες κατάρτισης σε αυτόν τον τομέα.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο (διαθέσιμο σε 9 γλώσσες).


Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 15 λεπτά. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.